LabMedia Logo

Veterinární laboratoř

Nabízená vyšetření

Bakteriologie

Provádíme komplexní bakteriologickou diagnostiku cíleně zaměřenou u jednotlivých druhů zvířat podle požadavků ošetřujícího lékaře, anamnestických údajů, susp. diagnózy, prevence apod. (žádanky proto prosím vyplňujte pečlivě – je to ve prospěch pacientů). Abychom ve vztahu k diagnóze nalezli správné původce bakteriálních onemocnění máme k dispozici kultivaci aerobní, anaerobní, prostředí se zvýšenou tenzí CO2 atd. Výhodou laboratoře je velké množství kultivačních médií, které firma LabMediaServis vyrábí, a které využíváme k bakteriologické diagnostice. Moderní metody umožňují identifikaci bakterií a stanovení citlivosti k ATB.

Preferujeme

Kultivační vyšetření u bakteriálních onemocnění – protože jen u dobře narostlých živých bakterií je možné zodpovědně stanovit citlivost k antibiotikům! Považujeme tedy za nevhodné stanovovat běžně kultivovatelné bakterie metodou PCR. Kromě toho lze u oportunních patogenů narostlých na agarovém médiu také posoudit možnou míru virulence – např. přítomnost pouzdra a podobně, posoudit množství narostlých bakterií (čili CFU např. v 1 ml moči).

Mycoplasma sp. – provádíme kultivační vyšetření na přítomnost mykoplazmat z biologických materiálů jako jsou výtěry z horních cest dýchacích, bronchoalveolární laváž, moč, výtěry z pohlavních cest. Kultivujeme na speciální chromogenní agar od největšího světového výrobce chromogenních médií – firma „Chromagar“. Mikroskopické kolonie mykoplazmat jsou obvykle patrné již za 48 hodin kultivace. Připravujeme identifikaci významných druhů mykoplazmat. Umíme testovat citlivost k ATB i u mykoplazmat.

Kultivace moči

Kultivace moči je pro pacienty – především pro psy a kočky – významná součást bakteriologické diagnostiky a velmi přínosné je rovněž hodnocení množství vykultivovaných bakterií, tedy počet CFU (colony forming units) – jinak řečeno počet bakterií v 1 ml moči. Provádíme rutinně pro veterinární ambulance a kliniky, které jsou v dosahu a je možné moč chlazenou dopravit do 24 - 48 hodin do naší laboratoře. Nicméně pokud využijete svoz (Biopharm) – je možné dopravu chlazené moči patrně po telefonické dohodě organizovat. S ohledem na odborné publikace, které popisují a někdy i doporučují provádět u akutních cystitid přímou citlivost k ATB, je možné dohodnout se i na tomto postupu. Obvykle nejdříve provedeme kultivaci, předběžnou bakteriologickou dg. na chromogenních agarech, které používáme i pro primokultury a teprve potom cíleně (gramnegativní tyčinky, G + koky, přirozené rezistence, druh zvířete a použitelná ATB…) sestavíme řadu antibiotických disků, abychom neplýtvali a neúčtovali zbytečně, současně identifikujeme systémem MALDI ToF druh mikroorganismu. Ale po dohodě samozřejmě provedeme „přímou citlivost“.

Konfirmační vyšetření k faremní diagnostice mastitid dojnic = CM test

CM test je třísektorová Petriho miska s kombinací tří chromogenních agarů, která slouží dle přesného návodu spojeného se zaškolením faremním specialistou naší firmy, k diagnostice mastitid přímo na farmě mléčného skotu. V laboratoři potom v případě potřeby provádíme ověření bakteriologické diagnostiky – obvykle použitím MALDI ToF spektroskopie a velmi důležité vyšetření – ověření citlivosti k ATB diskovým difuzním testem. Na vyžádání je možné provádět i MIC metody (stanovení minimální inhibiční koncentrace ATB).

Mykologie

Diagnostika původců mykotických infekcí se časově různí. Běžné kvasinky rodů Candida, Geotrichum, Trichosporon či Cryptococcus lze detekovat již po 48 h (u kandid i s barevnou reakcí na chromogenním agaru po dalších 24-48 h). Zejména kryptokoky jsou mikroskopicky lehce určitelné díky silnému mukóznímu pouzdru, které je jeho nástrojem patogenity. Na žádost lze provést mikroskopii nativního preparátu z punkce pomocí negativního barvení tuší. Rychlá mikroskopická a kultivační diagnostika je poté konfirmována přístrojem MALDI-ToF. Do následujícího dne je pak provedeno i vyšetření citlivosti na antimykotika.

Karotenoidní kvasinky (Rhodotorula sp.) a lipofilní kvasinky (Malassezia sp.) jsou v růstu pomalejší a pro přesnější diagnostiku je potřeba alespoň 10 dní. U mukormycet je diagnostika rovněž rychlá (48 h), ale rutinně ji lze provádět jen v případě rozsáhlých lézí (popáleniny, nehojící se dehiscentní rány po operačním zákroku) a pouze na vyžádání (biopsie abscesů, punkce, bronchoalveolární laváž). Lze tvrdit, že v případě mukormykóz se jedná o stav pacienta vyžadující okamžitou léčbu. Klinický stav zhoršuje antibakteriální léčba! V případě běžných stěrů (kůže, sliznice, stolice) růst mukormycet považujeme za kontaminaci. U ostatních vláknitých hub je diagnostika zdlouhavější, nicméně do 5 dnů lze detekovat kupříkladu rody Aspergillus, Cladosporium, Aureobasidium, Alternaria, Fusarium, Isaaria, Paecilomyces, Geomyces či Acremonium. Klinicky významné jsou četné nálezy (vyšší počet kolonií) z bronchoalveolárních laváží a různých punkcí či biopsií.

Do 10 dnů můžeme určit také pozitivní/negativní vzorek kůže či kožních adnex na přítomnost dermatofyt. Při pozitivní reakci na kultivačně diagnostickém médiu DTM v konfirmací s mikroskopickým průkazem pomocí louhového preparátu (v 10% roztoku KOH).

Ryby, exotické žáby

V případě onemocnění exotických žab se suspektní chytridiomykózou (chromomykózou) prokazujeme na žádost původce (Basidiobolus ranarum), případně (Conidiobolus coronatus) kultivací na bramborovo dextrózovém agaru (BRA) rovněž s citlivostí na antimykotika. Lze prokázat i mikroskopicky z kadaveru, ale jen velmi obtížně, neboť houba vyvíjí jen kvasinkovité buňky.

Houbám podobné organismy patogenní pro ryby (Saprolegnia spp. a Achlya spp.), případně původce račího moru (Aphanomyces astaci) lze prokázat mikroskopicky z odebrané končetiny či tkáně nebo přímo z kadaveru, ale je nutné doručit ten den nebo alespoň v chladničce na druhý den, ale rozhodně uložené v čisté vodě!!!

Ve všech případech usnadňuje naši práci a rychlejší stanovení diagnózy postižené místo řádně vyfotografovat (stačí dobře mobilem) a fotku poslat k nám do laboratoře – ideálně telefonicky konzultovat předem.


Virologie

Postupně zavádíme vyšetření metodou PCR pro virové původce onemocnění.

Koprologie

Vyšetřování trusu flotační metodou.